Change your thoughts and you change your world.

Norman Vincent Peale

Har du någon gång stannat upp och tänkt på hur du lever ditt liv? Vad är det som krävs, för att just du skall vara lycklig?
Denna fråga har jag ställt mig många gånger, jag har sökt svar i böcker, i forskning, i diskussioner och genom att reflektera över mitt liv. Jag har nu kommit till en nivå där jag vet att mina erfarenheter kan göra skillnad för andra och kommer därför beskriva en väg mot precis detta, harmoni och ett mer kärleksfullt, meningsfullt sätt att leva livet.
Ett första steg på vägen är medvetenhet om våra beteenden och för att förmedla mina erfarenheter kommer jag använda en grundläggande modell för detta. Innan jag beskriver denna modell finns det en fascinerande egenskap hos våra hjärnor som vi alla bör känna till, nämligen deras formbarhet, vilket kallas neural plasticitet.
Hjärnans formbarhet

Neural plasticitet innebär att nervcellerna och kopplingarna mellan dessa i vår hjärna förändras genom hela livet. Det hänger samman, inte bara med att vi åldras, utan i takt med att vårt beteende förändras, våra preferenser ändras och när bildar nya minnen och erfarenheter. Alltså förändras vår hjärna rent fysiskt när vi själva förändras. Med det i åtanke går vi vidare till ett koncept för vårt beteende.
Vårt beteende

Varje ögonblick tar ditt medvetande emot en ofantlig mängd information från dina sinnen och utan en effektiv sorteringsmekanism skulle flödet bli ohanterbart.
All information sorteras omedvetet genom vårt mentala filter.
Den information som anses oviktig i ett sammanhang sorteras bort ur filtret och vi uppfattar den inte. Ett exempel på detta är att du vanligtvis inte hör din egen puls eller att du oftast inte märker din egen andning.
Men när du håller pekfingret på halspulsådern […]