Under hösten 2013 har jag tillsammans med André Lindberg gjort en forskningsstudie på den mindfulnesskurs som Modern Mindfulness höll för högskolestudenter under november och december. Resultatet av denna studie visar att deltagarna i mindfulnesskursen kände sig avsevärt mindre stressade och var mer tillfredsställda med sitt liv efter kursen, jämfört med en kontrollgrupp som under samma tidsperiod istället haft psykologsamtal. Goda nyheter för oss på Modern Mindfulness och för deltagarna i kommande kurser alltså! Men studien hade en hel del brister i metod och för få deltagare för att några säkra slutsatser skall dras.

Här finner du en populärvetenskaplig sammanfattning av hur vi gick tillväga och vill du läsa hela studien finner du den bifogad längre ner.

Ny kurs i mindfulness hjälper Göteborgsstudenter hantera stressen

Under hösten 2013 har två studenter på Göteborgs Universitet psykologiska institution undersökt om vad en mindfulnesskurs kan ge deltagarna. Studenterna heter Albin Hagberg Medin och André Lindberg och berättar här i korta drag om studien. Efter att själva ha studerat i flera år var vi väl erfarna med det höga arbetstempot och tuffa krav som ställs på studenter. I vår studie har vi även sett att stressen hos både amerikanska och svenska studenter faktiskt har ökat det senaste åren, en trend som inte ser så bra ut med tanke på alla de hälsonackdelar en för hög stress innebär på sikt.

Några exempel är rygg och nacksmärtor, huvudvärk, energilöshet, sömnsvårigheter och magproblem. Dessutom kan man få minnes och inlärningssvårigheter och risken för depression ökar. För studenter är det självklart extra viktigt att både inlärningsförmågan och kroppen är på topp för att de ska kunna ta till sig all ny information och orka med i det höga tempot. Därför blev vi väldigt intresserade av att studera de mindfulnesskurser som Akademihälsan, ett företag som ägs av Göteborgs studentkårer, har börjat erbjuda till studenter med stressproblem.

Mindfulness, eller medveten närvaro som det också kallas, kan ses som en form av uppmärksamhetsträning, bl a. genom meditationsövningar och då tidigare forskning har visat att dessa övningar är effektiva sätt att hantera stress ville vi undersöka om det även gällde för denna kursen. Kursen innehöll även meditationsövningar i medkänsla, ett högaktuellt forskningsområde som börjat bli allt mer aktivt de senaste åren. I vår studie följde vi 5 studenter från högskolor i Göteborg som gick en mindfulnesskurs under höstterminen 2013 samt 11 studenter som under samma tidsperiod istället gick till psykolog och därigenom kunde få råd för att hantera sin stress. Båda grupperna av studenter hade kommit till Akademihälsan då de upplevt problem med stress och både kursen och samtalen pågick under lika lång tid, 5 veckor. Därför kunde vi studera vad som hade bäst effekt, att gå på en mindfulnesskurs eller att få psykologsamtal. .

Genom att ge båda grupperna av studenter samma enkäter både före och efter de fått den hjälp de valt så kunde vi se jämföra dem sinsemellan. Vi nöjde oss inte med att endast undersöka stress då vi även trodde livstillfredsställelsen skulle öka hos deltagarna i mindfulnesskursen. Mycket riktigt så fann vi precis detta, resultaten från studien visar att deltagarna i mindfulnesskursen kände större livstillfredsställelse och mindre stress jämfört med de som fick psykologsamtal. Med tanke på kursens tidsomfång och kostnad per student jämfört med psykologsamtal kan den vara ett värdefullt alternativ för fler högskolor att erbjuda de tusentals studenter som har problem med stress och vi hoppas på mer forskning inom området för tydligare veta exakt hur kursen hjälper studenterna.

Vår studie hade nämligen flera brister som gör att vi får vara försiktiga med att komma med några definitiva svar. Dels hade vi få deltagar med i studien, något som ökar risken att göra felaktiga slutsatser. Dessutom undersökte vi endast om kursen fungerade, inte vad det var i kursen som gjorde studenterna mer nöjda med livet och mindre stressade. Det kan t ex. ha varit meditationsövningarna som gjorde studenterna mindre stressade, eller möjligheten att en gång i veckan få diskutera sina problem med andra studenter som sitter i samma sits.

[gview file=”http://www.modernmindfulness.se/wp-content/uploads/2014/01/Benefits-of-a-Mindfulness-and-Compassion-Based-Intervention-for-Students-in-Academia-a-Pilot-Study-Albin-Hagberg-Medin-and-Andre-Lindberg.pdf” save=”1″]